این سه روز و دو شب لعنتی- بخش اول

کیفش سنگین است. سنگین تر از همیشه. سه روز است که نخوابیده. سه روز و دو شب. صدای قدم هایش خسته به نظر می رسد. نمی داند کجاست. فقط راه می رود و برجایش بند نمی شود. یا راه می رود و یا سوار اتوبوس و مترو می شود تا بلکه جورش را بکشند. صدای قدم هایش در ازدحام جمعیت شنیده می شود. صورتش سه روز و دو شب است که شسته نشده. رد سیاهی ریمل همچون ملافه ای که از بند رخت آویزان شده باشد، زیر چشم هایش جا خشک کرده. سفیدی چشم هایش قرمز ترین روزهای عمرشان را تجربه می کنند. صدای قدم هایش در بین ازدحام جمعیت مترو شنیده می شود. مردم خیره خیره تماشایش می کنند. هیچ جای صورتش عادی نیست، درست مانند زندگی او در این ده سال، که یک روز عادی به خود ندیده. حساب این سه روز و دو شب لعنتی از بقیه جداست.

بعضی متلک نثارش می کنند و از کنارش رد می شوند.گوش هایش هم می شنود و هم نه. تو گویی سرش را سه روز و دوشب است که زیر آب نگه داشته و او هیچ تلاشی نمی کند برای رهایی. نگاه می کند و صبر می کند تا تمامش کنند. اما چرا تمام نمی شود؟ چرا هنوز صدای قدم های خودش را می شنود و هم صدای حباب های زیر آب را؟

بعضی حد می گذرانند و دستی به هیکلش می کشند، هلش می دهند و او تلو تلو می خورد. صدای قدم هایش به گوش می رسد. از میان جماعت عبور می کند، هیاهوی میدان هفت تیر، پله برقی و راهرو های طولانی مترو، صدای جماعت و سکوت خلسه زیر آب. در میانه راهروهای تو در تو، مردی دست به سویش دراز می کند و با صدای زمختش می گوید: “خواهرم کمک کن، الهی محتاج خلق نشی”. صدای مرد را می شنود. نگاهش می کند. گویی طلسم می شکند و بعد از سه روز و دوشب اشک در چشم هایش حلقه می زند. مقابل مرد می ایستد، چشم به دهانش می دوزد. صدای مرد مکررا به گوش هایش می رسد. راهش را ادامه می دهد و به مقصدی نامعلوم در راهروهای پیچ در پیچ گرانیت شده حرکت می کند. هر کجا می رود صدای مرد را می شنود، صدای کفش هایش و صدای حباب های آب.

پیر زن ترگل ورگلی از کنارش رد می شود، صدای زمخت همان مرد از لبهای ظریف و سرخاب شده پیر زن خارج می شود: خواهرم کمک کن. الهی محتاج خلق … .  صورتش را برمی گرداند. پسر بچه ای با تعجب نگاهش می کند وهیچ نمی گوید. لب های پسر به هم دوخته شده اند. صدای مرد از میان لب های دوخته شده پسرک هم شنیده می شود. خواهرم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *