خاطره بازی

از سر ده چند دقیقه ای پیاده باید میرفتی تا برسی به سر کوچه باریکی که صدای پای خاطره ها کم کم شنیده می شد. خیابونای ده آسفالت بود و کوچه ها خاکی. وارد کوچه که می شدی و دوسه تایی از خونه ها رو

بیشتر بخوانید