تراوشات یک ذهن معلول

در میانه صحبت با ادم های مختلف چیزهایی می شنوم که من را به فکر فرو میبرد. به فکر در این باب که  آیا درست است یا نادرست و به فکر درباره اینکه چقدر با ذهنیت قبلی من فرق داشته و شاید هم من را 

بیشتر بخوانید