بیست تا سی

وقتی نام این نوشته شد بیست تا سی ، بهتر است پنهان کاری را بگذارم کنار. از شما چه پنهان که اینروزها آخرینن روزهای ۲۸ سالگی من است، و احتمالا روزهای بعد از آن را باید با یاد ۲۸ سالگی سپری کنم. از احساسش اگر

بیشتر بخوانید