سی سالگی

چندین بار سعی کرده بودم متنی بنویسم سراسر عبرت و پند و حرف های روشنفکر مابانه. دریغ که نه پند در این مغز کوچک جای می گیرد و نه روشنفکری وصله قابل چسبیدن به من. بنابراین بیخیال همه این ماجراها می شوم و شروع می

بیشتر بخوانید