آینه روبرو
ماجرای آینه روبرو، دخترک و مرد انجیر فروش

چهارراه ولیعصر سوار مترو می شوم. مطابق خیلی اوقات گوش هایم را  پر می کنم از صدایی یا نوایی.
“درون آینه روبرو چه می بینی؟
تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی.”
و من نگاه می کنم. به آنچه می گذرد و آنچه می ماند.
بیشتر بخوانید