آخرین نفس های ۹۹

مقدمه: این چند خط را در اسفند ماه ۹۶ نوشته بودم که فکر کردم شاید بد نباشه الان در اخرین روز اسفند ۹۹ اینجا هم بنویسمشان.
 

هر سال آخر سال که میشود به این نگاه میکنم که چه کرده ام در این

بیشتر بخوانید