گردگیری های یک ذهن تنبل – تکینیک های فروش – ۱

فروش، تکنیک های فروش، کارشناسی فروش، مهندسی فروش، نیروی فروش و هزار کوفت دیگر در باب فروش و فروشندگی.
اگر بخواهم ماجراهای این چند سال اخیر (در حدود ده سال) را تعریف کنم، احتمالا اخر یا اول پاراگراف ها می رسم به یک چیزی در

بیشتر بخوانید