یک گفتگوی درونی کوتاه

پرسید چرا اینهمه بی انگیزگی؟ چرا این همه بدبینی؟
گفتم به کجای این روزها امید داشته باشم؟ به تاراج بردن سرمایه مملکت؟ به ویران شدن دشت ها و مراتع؟ به نابودی منابع ؟ به کوچ نیروهای اجتماعی یا به بی انگیزگی ایشان؟ یک جای امید

بیشتر بخوانید